Cmentarz Parafialny w Dzierżążnie

Parafia p.w. Świętego Jakuba Apostoła Starszego w Dzierżążnie

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA
 
§ 1.
1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii
2. Kancelaria czynna jest ...
 
§ 2.
1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku
2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęśk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 
§ 3.
1. Na cmentarzu obowiązują opłaty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.
3. Opłaty sa pobierane na okres 20 lat od pochowania. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty. Opłaty mogą być wnoszone za 5, 10, 15 lub 20 lat.
 
§ 4.
1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
   a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
   b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
   c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
   d) ustawiania ławek, płotów, itp utrudniających komunikację i ruch pieszy,
   e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnią miejsca grobu,
   f)  przemieszczania nagrobków,
   g) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
   h) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
   i)  prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
   j)  sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
   k) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza
       - zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
   l)  wprowadzania zwierząt,
   m) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.
3. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać odkrywać grobów chować zmarłych lub ludzkich szczątków 
 
§5.
1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywany wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważniona przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
2. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem nie ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych
5. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i os oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu §6. pełny tekst aktualnego regulaminu cmentarza do wyglądu w kancelarii

Wyszukaj swoich zmarłych

KONTAKT

Parafia p.w. Świętego Jakuba Apostoła Starszego w Dzierżążnie

83-132 Morzeszczyn

Dzierżążno

Tel.: 58 5362770, Kom.: 605 940 708

www.dzierzazno.parafia.net.pl