REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

PARAFII ROJEWO  I PŁONKOWO


Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 380) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U z 1998 r. poz. 318) stanowi się co następuje:


1.Właścicielem i administratorem cmentarza jest:
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie  oraz
Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna - Pierwszych Męczenników Polskich w Płonkowie


2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.


3. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami. 


4. Śmieci mogą być składowane tylko wyznaczonym miejscu po dokonaniu segregacji. 


5. Na terenie cmentarza zabrania się:
a) wprowadzania psów,
b) picia alkoholu,
c) wjeżdżania samochodami
d) budowaniu kwietników przy grobach,
e) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia.


6. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:
a) pogrzeby,
b) ekshumacje,
c) budowanie grobowców,
d) wstawianie pomników,
e) stawiania ławek przy grobach,
f) utwardzania ścieżki wokół grobu,
wymagają pisemnego pozwolenie Administratora Cmentarza. 


7. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody Administratora Cmentarza oraz uiszczenia zwyczajowej opłaty od wartości pomnika, wynikającej z przedstawionej faktury VAT.
Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów: 
- pojedynczy - 180/90cm
- podwójny - 180/180cm
Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika, z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony. 


8. Administrator nie ubezpiecza nagrobków od jakichkolwiek zniszczeń i nie odpowiada za szkody powstałe na grobach na skutek klęsk żywiołowych.

9. Indywidualne ubezpieczenie nagrobków spoczywa na dysponencie grobu.

10. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu. 

11. Miejsce pochówku wyznacza Administrator Cmentarza. 

12. Pochówek na cmentarzu może odbyć się po uzyskaniu zgody Administratora Cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów. 

13. Opłata za miejsce na cmentarzu tak zwane pokładne wynosi 400 zł za grób pojedynczy i 800 zł za grób podwójny na 20 lat . Grób  nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu. 

14. Po 20 latach jest możliwość przedłużenia ważności grobu. Wartość za przedłużenie grobu wynosi 400zł za grób pojedynczy i 800zł za grób podwójny. Brak przedłużenia ważności grobu Administrator Cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.
Opłatę za pokładne oraz przedłużenie ważności grobu uiszcza się jednorazowo w całości.

15. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV i wymagają:
a) pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
b) zgody Administratora Cmentarza. 

16. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora Cmentarza. 

17. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacja niepotwierdzone u Administratora Cmentarza nie będą brane pod uwagę. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.).

19. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wyglądu w biurze parafialnym. 

20. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018r.

 

OBJAŚNIENIA:


Pokładne - ofiara w wysokości 400,00 złotych lub przy grobie podwójnym, głębinowym w wysokości 800,00 złotych, uiszczana w całości za pochowanie zwłok zmarłego.  Dotyczy ona  każdego zmarłego chowanego na cmentarzu (również po ekshumacji). Zawiera wszelkie czynności, które są związane z pogrzebem zmarłego/ekshumowanego oraz za generowane koszty takie jak : wywóz zwiększonej ilości śmieci przy pogrzebie oraz za wszystkie śmieci, które zostaną wygenerowane podczas dwudziestoletniego okresu na cmentarzu po pogrzebie, zużycie wody, utrzymanie porządku na cmentarzu itp. Ofiara wnoszona jest na okres 20 lat od pochowania - Art 7, pkt. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: cytuję "Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20" koniec cytatu.
Pokładne nie dotyczy innych opłat takich jak: wykopanie grobu, wymurowanie grobowca, opłacenie organisty oraz kościelnego i postawienia nagrobka jak również ofiary za posługę Kapłana.


Rezerwacja - ofiara w wysokości 400,00 złotych lub przy grobie podwójnym, głębinowym w wysokości 800,00 złotych, uiszczana w całości, która rezerwuje osobie opłacającej/dysponentowi/ wybrane miejsce na cmentarzu na okres 20 lat.


Przedłużenie ważności grobu – ofiara w wysokości 400,00 złotych lub przy grobie podwójnym lub głębinowym w wysokości 800,00 złotych, wnoszona przez dysponenta (lub inną osobę - nawet obcą) za to, aby Administrator Cmentarza nie wykorzystał grobu do ponownego pochówku. Ofiarę tę należy wnieść po dwudziestoletnim okresie po pochowaniu ostatniego zmarłego w danym grobie.
 

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafie - Rojewo i Płonkowo

88-111 Rojewo

Rojewo 106

(52) 351-13-16, tel. prywatny Ks.Proboszcza 511-101-156, Zarządca cmentarza- p. Jacek Skrzypczyński tel. 509-946-759

Godziny otwarcia biura

Biuro Parafialne w ROJEWIE w sprawach związanych z cmentarzem czynne w piątki bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

Unsplashed background img 3