AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Z dnia: 2022-02-10

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. ŚWIĘTEJ RODZINY W PRZEDCZU
 
(WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ)
 
Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
 
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.
 
Cmentarz opiera zarząd na podstawie prawa, Rzeczpospolitej Polskiej wyrażone
w Ustawie z dn. 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi poprawkami.
 
1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia p.w. Świętej Rodziny w Przedczu, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru  cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
 
2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii p.w. Świętej Rodziny w Przedczu.
 
3. Cmentarz otwarty ( wyłączając bramy wjazdowe - klucze trzeba zawsze prosić u Pana Kościelnego) jest codziennie w porze letniej (1 IV – 31 X)od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej (1 XI – 31 III) od godz. 8.00 do zmroku (do 17.00).
 
5. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:
     – przebywanie poza godzinami otwarcia,
     – przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
     – wprowadzanie zwierząt,
     – niszczenie zieleni,
     – niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
     – wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza,
     – prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
     – zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie  wokół miejsc grzebalnych, itp. Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez   powiadomienia dysponenta grobu,
     – wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora,
     – handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,
     – usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
     – zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
     – chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych
     – samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.
 
6. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
    Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 
7. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby (Dziennik Ustaw nr. 47 z dn. 20.10.1972 poz.298).
 
8. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
 
9. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. Kształt  nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 
10. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na pogrzeb, ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów, kostki brukowej przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów  wysokopiennych.
 
11. Ubezpieczenia pomników przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą dokonujemy we własnym zakresie. Parafia nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu.
 
12. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
 
13. Kancelaria cmentarza (znajdująca się przy kancelarii parafialnej) czynna jest we wszystkie dni robocze (w wyznaczony czas pracy kancelarii) załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.
      Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
 
14. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim  wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony  w pokwitowaniu na grób.
 
15. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym
      Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
 
16. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.
 
Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Biskupa Włocławskiego
dnia 12.09.2011 r. (L.dz. 1170/2011) i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Z dnia: 2022-03-15

Opłata na konto

Informujemy, że prolongaty za grób można dokonywać także przelewem na konto Parafii św. Rodziny 62 635 Przedecz: Bank Spółdzielczy w Kłodawie 62 8545 0008 0000 2156 2000 0040 W tytule przelewu należy podać: swój adres e-mail, imię i nazwisko osoby pochowanej, datę śmierci i stopień pokrewieństwa bądź numer miejsca (znajduje się on w prawym górnym rogu potwierdzenia odnowienia pokładnego lub w wyszukiwarce grobów). Odnowienia pokładnego przyjmujemy za okres od 1 roku do lat 20. Informację zwrotną o zaksięgowaniu wpłat będziemy odsyłać pocztą e-mail bądź w przypadku jej braku - pocztą tradycyjną. [ czytaj dalej ]


Z dnia: 2022-02-20

Ważna informacja

Bardzo proszę o zgłoszenie się Państwa, którzy posiadacie potwierdzenia na wykup placowego( to dotyczy tzw. rezerwacji grobu), czy też posiadacie dokumenty o przedłużenie grobu, a nawet, gdy nie posiadacie dowodu wpłaty od roku 2012, gdyż można to sprawdzić, bo istnieje księga opłat cmentarnych. Proszę też o zgłaszanie pomyłek, ale ściśle podając numer grobu i imię i nazwisko zmarłej osoby. Nie mogę dokonać zmiany jeśli ktoś napisze " prawnuk", a nie jest nam wiadome o kogo konkretnie chodzi. Wszelkie wątpliwości proszę zgłaszać w kancelarii, po zakończeniu wizyty duszpasterskiej, tj od początku marca. [ czytaj dalej ]


Z dnia: 2022-02-09

Pokładne, Przedłużenie ważności grobu / prolongata, Rezerwacja

[ czytaj dalej ]


Zobacz wszystkie

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafia Świętej Rodziny

62-635 Przedecz

ul. Kilińskiego 4

 

Kancelaria parafialna czynna:
8.30-9.30 - od czwartku do soboty
15.30-16.30 - od poniedziałku do środy

Kancelaria nieczynna w niedziele i  święta kościelne

tel. 63 273 83 06

 

Strona internetowa parafii: www.parafiaprzedecz.pl

Poczta email parafii: kancelaria@parafiaprzedecz.pl

Unsplashed background img 3